Licenční podmínky

Licenční smlouva (EULA)

Toto je právní smlouva mezi vámi, dále jako "koncový uživatel" a společností UtilStudio. Používáním tohoto softwaru (dále jako "SOFTWARE") napsaného společností UtilStudio souhlasíte s těmito podmínkami:

1. UDĚLENÍ LICENCE. UtilStudio vám tímto uděluje právo používat software na jednom počítači. SOFTWARE je považován za používaný na počítači, jakmile je zaveden do dočasné paměti nebo instalován do trvalé paměti.

2. MAJETKOVÁ PRÁVA. SOFTWARE je vlastněn výhradně společností UtilStudio a tato licence nepřevádí žádná vlastnická práva k SOFTWARU na vás.

3. ZAKÁZÁNÝ ZPŮSOB POUŽITÍ. Nesmíte SOFTWARE překládat, používat techniky zpětného překladu, disassemblovat, dekompilovat nebo použít jiné techniky zpětné analýzy.

4. BEZ ZÁRUKY. TENTO SOFTWARE JE LICENCOVÁN "TAK JAK JE" A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, ÚSTNÍ, PÍSEMNÉ, EXPRESNÉ, IMPLIKOVANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ A BEZ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Obchodní společnost UtilStudio NEZARUČUJE, ŽE TENTO SOFTWARE neporušil žádné PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Společnost UtilStudio uděluje koncovému uživateli licenci na užívání softwaru ve smyslu této smlouvy a koncový uživatel akceptuje použití předmětu této smlouvy "TAK JAK JE" a "SE VŠEMI CHYBAMI". Navíc koncový uživatel chápe a souhlasí s tím, že SPOLEČNOST UtilStudio ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, které by mohly vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s výkonem nebo neplněním této smlouvy, nebo tohoto SOFTWARU ve smyslu zákona a to i v případě, že společnost UtilStudio byla upozorněna na možnost vzniku takových škod, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, NA UŠLÝ ZISK v důsledku chyby, nepřesnosti, opomenutí, neúplnosti nebo nedostatečnosti SOFTWARU nebo materiálu, ani na užitečnosti softwaru pro koncového uživatele. V žádném případě maximální výše odpovědnosti společnosti UtilStudio vztahující se ke konkrétnímu SOFTWARU nesmí překročit cenu licenčního poplatku zaplaceného koncovým uživatelům firmě UtilStudio, i to pouze v případě jestliže byl skutečně zaplacen. Společnost UtilStudio nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z nebo související s používáním nebo neschopností používat software, včetně a bez omezení na přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody.

6. SOUKROMÍ. Ochrana osobních údajů na stránce ochrana osobních údajů upravuje použití osobních údajů, které jste nám poskytli. Použitím služby nebo softwaru souhlasíte s uvedenými podmínkami ochrany osobních údajů.